Esittely

Uudistamisohjelman tavoitteet

Tavoitteena on parantaa sairaalan toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

Tuottavuuden kasvu ja parantunut hoidon vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin ja tehokkaammin.

Uudistuvassa toiminnassa korostuu toimintojen ja henkilö-, tila- ja laiteresurssien keskittäminen. Keskittäminen mahdollistaa laajempien toiminnallisten kokonaisuuksien muodostamisen, tilojen ja laitteiden tehokkaamman yhteiskäytön, vähentää siirtymiä ja potilassiirtoja sekä selkeyttää ja parantaa potilaiden ohjausta sairaalan sisällä. Lisäksi se helpottaa logistiikan ja tukipalveluiden organisoitumista ydintoimintojen tueksi.

Uudistamisohjelman hyödyt

Potilaan näkökulmasta

 • osallistuminen omaan hoitoon mahdollista
 • sähköiset palvelut nopeuttavat ja helpottavat elämää
 • informaatio kulkee hyvin
 • asiointi on sujuvaa
 • korkealaatuista hoitoa
 • viihtyisät tilat
 • lyhyet välimatkat sairaala-alueella
 • opasteet ovat selkeitä ja toimivia
 • päiväsairaalapotilaan mahdollista päästä yöksi omaan kotiinsa
 • ei pitkiä sairaalajaksoja
 • tarvittaessa oma huone sairaalassa tai potilashotellissa

Henkilöstön näkökulmasta

 • henkilökunnan osallistuminen toiminnan suunnitteluun parantaa työtyytyväisyyttä ja helpottaa uudistusten käyttöönottoa.
 • työnjakokysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota: moniosaajia arvostetaan ja huippuosaajien työpanos pyritään keskittämään erityisosaamista vaativaan tuottavaan työhön
 • henkilöstö on osaavaa, hallitsee laaja-alaisesti useita eri tehtäviä ja työskentelee joustavasti
 • henkilöstön erikoistumista tuetaan ja osa työajasta on mahdollista käyttää tutkimustyön tekemiseen niiltä osin, kun sen voidaan todeta vahvistavan OYS:n asemaa yliopistosairaalana
 • ammatillista työnjakoa toteutetaan mm. hoito- ja tukipalveluhenkilöstön välillä, hoitohenkilöstön eri nimikkeisten ammattihenkilöiden välillä sekä lääkärien ja vaativissa hoitoalan ammattitehtävissä toimivien välillä teknologia tukee ja auttaa henkilöstöä työssään
 • resurssien käyttö on optimoitu sekä määrän että laadun suhteen

Omistajan näkökulmasta

 • suoritekohtaisen kustannustehokkuuden parantaminen 10–15% toimintatapamuutosten ja niitä tukevien tilaratkaisujen avulla
 • tuottavuuslisä toimintatapamuutoksilla
 • tehokkuuden parantaminen organisaation, johtamisjärjestelmän sekä toiminnan- ja talousohjauksen muutosten avulla
 • automaation hyödyntäminen toiminnoissa lisää työn tuottavuutta ja tuottaa positiivisen kustannushyödyn
 • vuodeosastohoidon vähentäminen luo potentiaalin kustannussäästöjen aikaansaamiseksi
 • tilakustannusten vähentäminen keskittämällä toimintaa monikäyttöisiin tiloihin
 • hyvät tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka parantavat kustannustehokkuutta ja tuottavuutta
Suunnitteluamme ohjaavat periaatteet

Potilas ja prosessit


Potilasnäkökulman korostaminen

 • toiminta suunnitellaan ja kehitetään potilasta ja asiakasta varten
 • potilas saa yksilöllistä ja ammattimaista hoitoa sekä ystävällistä kohtelua

  Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen
 • henkilökunta on ammattitaitoista ja hoito on sujuvaa
 • toiminnot ovat yhdenmukaisia ja vakioituja
 • potilaan yksityisyys huomioidaan

  Tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
 • toiminta järjestetään prosessien ja hoitoketjujen ohjaamana
 • avohoidon osuutta vahvistetaan -> sairaansijoja vähennetään
 • tukipalvelut suunnitellaan perustehtävien vaatimusten mukaan

  Resurssien joustava yhteiskäyttö
 • ammatillista työnjakoa uudistetaan
 • varmistetaan eri toimijoiden mielekäs, helppo ja joustava yhteistyö
 • tavoitteena tehokas työskentely innovatiivisessa työympäristössä

 • Puitteet, joissa tarjotaan potilaille parasta mahdollista hoitoa

  Tilat ja rakenteet


  Tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen

 • luotettava tieto on heti saatavissa kaikkialla niin asiakkaalla, omaisilla, kuin henkilökunnalla

  Tehokkaat tilaratkaisut, tilojen vakiointi, yhteiskäyttöisyys ja viihtyvyys sekä muuntojoustavuus
 • tilat tukevat tehokasta työskentelyä ja työhyvinvointia
 • vastaanottohuoneet ovat varsinaista, potilaan läsnäoloa vaativaa, työskentelyä varten
 • suunnitellaan ensisijaisesti ratkaisuja, joissa potilas pysyy paikallaan ja ammattilainen liikkuu (mm. yhden hengen potilashuoneet)

  Tehokkaat logistiset ratkaisut
 • potilaiden, henkilökunnan ja tavaroiden virrat kulkevat omia reittejään
 • taloon ulkopuolelta tulevat ja sieltä lähtevät materiaalit, tarvikkeet, laitteet jne. tuodaan yhteen keskitettyyn palvelukeskukseen

  Energiatehokkuuden lisääminen
 • vähennetään kiinteistöjen lämpö- ja sähköenergian sekä veden kulutusta

 • Moderni sairaalarakentaminen tehostaa toimintaa

  Avainlukuja toiminnastamme 2017

  140 000

  Kysyntä

  130 000

  Hoidossa olleita henkilöitä

  600 000

  Avohoitokäyntejä

  52 000

  Hoitojaksoja

  230 000

  Hoitopäiviä

  6 700

  Henkilöstö

  597 M€

  Toimintakulut

  77 M€

  Investoinnit