Etusivu >

Uuden toiminnan teknologia

Kun sairaalan toiminta uudistuu, tarvitaan myös uusia teknologia- ja ICT-ratkaisuja. UUTE-ohjelman tavoitteena on tunnistaa teknologian keskeiset kehittämistarpeet ja määritellä ratkaisuehdotukset toiminnan kehittämiseksi.

UUTE-ohjelma koordinoi OYSin eri yksiköissä tapahtuvaa kehittämistyötä ja projekteja.

Uusien ratkaisujen kehittämisen lähtökohtana ovat OYSin asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeet.

Potilas saa sujuvaa, tarkoituksenmukaista palvelua

Tavoitteenamme on, että tarkoituksenmukaista teknologiaa hyödyntämällä pystymme parantamaan potilaidemme asiakaskokemusta ja sujuvoittamaan palvelupolkuja. Teknologian avulla voimme esimerkiksi parantaa yhteistyötä ja tiedonkulkua asiakkaan, omaisten ja ammattilaisten välillä. Varmistamme, että oikein tuotettu, oikea tieto on saatavilla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Monipuoliset sähköiset asiointipalvelut ovat tulevaisuudessa helposti ja monikanavaisesti potilaan käytettävissä, ja ne asiakasryhmät, joilla on edellytykset sähköisten palveluiden käyttöön, siirtyvät niiden piiriin. Tavoitteenamme on, että potilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan omaan hoitoonsa, ja teknologiset ratkaisut toimivat hoidon tukena koko palvelupolun ajan, kotoa kotiin.

Resurssit ovat tehokkaassa käytössä

Teknologian avulla varmistamme, että sairaalan toiminta on optimoitua ja että esimerkiksi tiloja ja laitteita hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. 

Teknologian avulla henkilöstön työpanos voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin ja järkevämmin – teknologia ei korvaa ihmistä hoitotyössä, mutta tiettyjä prosesseja vakioimalla ja automatisoimalla henkilökunnalle jää enemmän aikaa ydintehtävien hoitamiseen. Teknologia mahdollistaa palvelupolkuihin liittyvien palvelujen, tapahtumien ja tehtävien sekä niissä tarvittavien resurssien ja materiaalien saumattoman kytkeytymisen toisiinsa.

Tuotannonohjausjärjestelmällä hallitaan, ohjataan ja optimoidaan kaikkia resursseja sairaalan sisällä. Järjestelmän tuella mahdollistetaan, että potilas pysyy paikoillaan ja häntä hoitavat ammattilaiset vaihtuvat vuorojen myötä. Päivystyksessä tästä saadaan erityisen suuri hyöty: tavoitteena on tehokkaampi toiminnan suunnittelu, sujuvammat prosessit ja tehokkaampi resurssien käyttö. Myös yhteistoimintaa ensihoidon kanssa parannetaan siten, että kriittisissä tapauksissa oikeaan tietoon perustuvat hoitotoimenpiteet voidaan aloittaa jo kenttäolosuhteissa, matkalla sairaalaan.

Työympäristö on entistä enemmän digitaalinen

Jo nykytilanteessa OYSin työntekijät käyttävät työpäivän aikana useita erilaisia digitaalisia työvälineitä. UUTE-ohjelman avulla varmistetaan, että sairaalassa käytettävät laitteet ovat standartoituja, tarvittaessa yhteiskäyttöisiä sekä vastaavat muuttuvan työn tarpeisiin.

Tavoitteena esimerkiksi on, että tulevaisuuden sairaalassa kaikessa tiedon tallennuksessa noudatetaan kertakirjaamisen periaatetta. Tiedot kirjataan tietojärjestelmään yhteen kertaan, ja tiedot siirtyvät tarvittaessa muihin järjestelmään automaattisesti. Näin ennen tietojenkäsittelyyn kulunut aika säästyy hoitotyöhön, virhemahdollisuudet vähenevät ja potilasturvallisuus paranee.

Tulevaisuudessa paperittomuus toteutuu potilashoidon lisäksi myös hallinnon ja muiden prosessien osalta. Sairaalassa hyödynnetään täysipainoisesti nykyaikaisia toimisto-ohjelmistoja, ja henkilökunnan liikkuva työ mahdollistetaan tätä tukevilla ICT-ratkaisuilla.

Teknologia tukee moniammatillista yhteistyötä

Uudessa sairaalassa ammattilaisten välinen viestintä tapahtuu sujuvati osana hoitoprosesseja ja tarkoituksenmukaisten välineiden avulla. Tehostunut kommunikaatio tarjoaa potilaalle parempaa hoitoa, ja myös potilasturvallisuus paranee. Ammattilaiselle uudet viestintävälineet ovat ratkaisevasti esimerkiksi totuttua puhelimella soittelua toimivampia ja ne mahdollistavat viestinnän osana hoitoprosessia. Kun työajan käyttö tehostuu, myös työn tuottavuus paranee.

Uudistettava henkilökutsujärjestelmä parantaa potilaan ja hoitohenkilöstön välistä kommunikaatiota ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia mm. paikkatiedon hyödyntämiseen potilaan turvallisuuden parantamiseksi.

Uuteen OYSiin rakennetaan järjestelmää, jonka avulla potilaille määrätyt lääkkeet siirtyvät sairaala-apteekista osastoille saumattomasti ja potilaan kannalta entistä turvallisemmin.

Luotettavat järjestelmät toiminnan taustalla

Sairaalan sujuva toiminta vaatii tehokkaat ja toimivat tietoliikenneyhteydet ja konesaliratkaisut. Kehittämisen tavoitteena on rakentaa nykyistä yhtenäisempi ja käyttäjälähtöisempi järjestelmäkokonaisuus.

Tietoliikenneverkko mahdollistaa päätelaitteiden ja niillä käytettävien sähköisten palvelujen toiminnan sekä kiinteästi että langattomasti. Konesali- ja tietoliikenneratkaisut rakennetaan siten, että sairaalan toiminta voidaan turvata katkeamattomana jokaisena ajanhetkenä.

ICT-infrastruktuurin kehittämisessä noudatetaan julkisen hallinnon yhteisiä ja toimialakohtaisia kansallisia linjauksia. Kansallisia tietojärjestelmäpalveluita hyödynnetään niiden mahdollistamassa laajuudessa.

Tulevaisuuden kiinteistö on älykäs ja turvallinen

OYS 2030 -ohjelman puitteissa saneerattavissa ja uudisrakennettavissa sairaalakiinteistöissä hyödynnetään täysipainoisesti älykkään kiinteistötekniikan tarjoamat mahdollisuudet mm. energiataloudellisuuden, viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Tuloksena saavutetaan vähäisempi energiankulutus ja alemmat elinkaarikustannukset, ja samalla käyttäjien viihtyvyys ja turvallisuus paranevat. Tilojen yhteiskäyttöisyyttä tuetaan sähköisellä, muuntuvalla opastuksella sekä joustavalla sähköisellä lukitus- ja kulunvalvontaratkaisulla.

Logistiikan automaatiota hyödynnetään täysimääräisesti niissä toiminnoissa, joissa se lisää työn tuottavuutta ja tuottaa kustannushyötyä. Uudet tietotekniikkaratkaisut tukevat ja ohjaavat logistiikka-automaation toimintaa. Esimerkiksi logistiikkajärjestelmien liittymät materiaalihallinnon tietojärjestelmiin mahdollistavat automaattiset varastotilaukset sähköisesti seurattavien saldojen perusteella.

Esittelyhetkistä voi neuvotella ja sopia UUTE-ohjelman hankekoordinaattorin kanssa. Lue lisää: