Älykäs sairaala

Muutosvisiomme on, että OYS 2030 on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon. "Maailman älykkäin sairaala" on samalla myös asenne ja toimintamalli – titteli edellyttää rohkeaa kehittämistä ja kulttuuria. Se on toimintojen kehittämistä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Tulevaisuuden sairaalalta edellytetään aikaisempaa enemmän joustavuutta. Lääketieteen hoitomenetelmät ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Tilojen tulee olla tarpeiden mukaan muunneltavissa. Sairaalan tulee olla myös toiminnallisesti tehokas. Mitä paremmin sairaala toimii, sitä enemmän siellä voidaan menestyksekkäästi, nopeasti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti hoitaa potilaita.

Lääketieteen, eri analyysilaitteistojen ja informaatio- ja viestintäteknologioiden nopea kehittyminen on luonut uudentyyppisiä tuotteita, työvälineitä, menetelmiä ja palvelumahdollisuuksia niin palvelutuottajille kuin kansalaisillekin. Ratkaisuja etsittäessä yksi merkittävä tavoite on, että sairauksien hoidon painopiste siirtyy yhä enemmän ennaltaehkäisyyn ja omahoitoratkaisujen tai potilaan osallistamisen hyödyntämiseen.

Potilasnäkökulma

Merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Toimintaa kehitetään potilaslähtöiseksi ja potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksiaan kotona voidaan lisätä ja sairaalassaoloaikaansa lyhentää. Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio parantaa edelleen hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, vähentää toiminnan kapeikkoja sekä tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa.

Automaatio ja digitalisaatio

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmakokonaisuus hyödyntää uutta teknologiaa ja omahoidon mahdollisuuksia optimaalisten tilojen ja prosessien toteuttamiseksi. Tämä edellyttää myös uutta ajattelua ja uusia menetelmiä teknologian hyödyntämisessä, tiedon välittämisessä ja sen hyväksikäytössä. Älykäs sairaala on tätä kaikkea, mutta ensimmäisenä tulevat aina potilas ja hänen tarpeensa sekä henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen turvaaminen. Mukana kehittämisessä ja prosessien uudistamisessa ovat myös alueen yritykset ja kampusalueen muut osaajat.

PPSHP seuraa aktiivisesti teknologista kehitystä ja on pilotoinut erittäin monipuolisesti erilaisia teknologiaratkaisuja.

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistusohjelmassa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen ja toimintamallien kartoittaminen ja kehittäminen on yksi keskeinen painopistealue. Uusien teknologioiden kehittämistä ja hyödyntämistä tuetaan investoimalla tuottavuutta ja vaikuttavuutta kehittävään teknologiaan ja parantamalla tietojärjestelmien hyödyntämistä strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa sekä toiminnanohjaamisessa.

Muuntojoustavuus, tehokkaita hoitoprosesseja tukevat tilat ja ennakointi tulevien erilaisten teknisten ja ICT-ratkaisujen toteuttamisen edesauttamiseksi ovat tärkeitä elementtejä tilaratkaisuissa. Uusinta teknologiaa ja tietojärjestelmiä hyödyntämällä voidaan toimintaa tehostaa ja antaa sairaanhoidon ammattilaisten keskittyä ydinosaamiseensa. Kaikki tämä tulee parantamaan hoidon laatua ja potilaiden hoitokokemusta.

Uudesta sairaalasta rakennetaan älykäs sairaala