Mistä on kysymys?

OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan tilat ja toiminta päivitetään vastaamaan myös tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin.

Oulun yliopistollinen sairaala

OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta. Vastaamme lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista ja lähes 750 000 suomalaisen erityisvaativasta erikoissairaanhoidosta koko pohjoisessa Suomessa Keski-Pohjanmaalta ylimpään Lappiin saakka.

1969-luvun suunnittelu, 1970-luvun toteutus

Oulun yliopistollisen sairaalan nykyiset tilat on rakennettu vuosina 1968–1974 aikansa tarpeita vastaaviksi. Kiinteistöt ovat tulleet elinkaarensa päähän, eivätkä tilat enää vastaa nykyaikaisen hoidon vaatimuksiin eivätkä luo puitteita toiminnan tehostamiselle. Toiminnan jatkaminen nykyisissä tiloissa vaatisi joka tapauksessa mittavia peruskorjauksia. Vanhassa sairaalassa on esimerkiksi huono lämmineristys ja kuusi hehtaaria kattopinta-alaa – uusi sairaala tulee olemaan jopa 40 % energiatehokkaampi.

Suurimmat uudistamistarpeet kohdistuvat avohoidon, tukipalveluiden ja logistiikan, vuodeosastojen sekä ns. ydinsairaalan rakenteisiin.

Avohoidolla tarkoitetaan polikliinista vastaanottoa, päiväkirurgiaa ja päiväsairaalatoimintaa sekä näiden tarvitsemia valvonta-, seuranta-, heräämö- ja tukitiloja.

Vastaavasti ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, teho-osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Näiden tilojen uudistaminen tähtää toisaalta tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamiseen ja toisaalta hoidon laadun ja potilasturvallisuuden kehittämiseen, joka usein lisää myös toiminnan tehokkuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

Rakennamme kokonaan uutta sairaalaa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käynnisti valtuuston päätöksellä kesäkuussa 2012 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelman, jonka tavoitteena on ikääntyneiden kiinteistöjen perusparannuksen ohella uudistaa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, parantaa toiminnan tuottavuutta ja kehittää hoidon laatua.

Muun muassa havainnot nykyisten sairaalarakennusten oletettuakin huonommasta kunnosta ja kokemukset jo toteutuneiden väistöjen aiheuttamista haitoista ja riskeistä sairaalatoiminnalle johtivat kuitenkin suunnitelmien uudelleenarviointiin ja aikaisemman yleissuunnitelman päivittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi päivitetyn yleissuunnitelman kesällä 2018.

Mittavan rakennushankkeen myötä OYS:n koko rakennuskanta korvataan uudisrakennuksilla. Tavoitteena on rakentaa turvalliset, terveelliset ja toimivat hoitotilat, joilla turvataan erikoissairaanhoidollisten palvelujen saatavuus Pohjois-Suomessa.

Uudisrakentaminen keskitetään nykyisen sairaala-alueen pohjoispäähän. Vanhoja, huonokuntoisia tiloja peruskorjataan toiminnan siirtojen ja uuden toiminnan tarpeisiin mahdollisimman vähän. Näin turvataan potilasturvallisuutta, minimoidaan riskejä, vältytään isoilta väistöiltä sekä säästetään merkittävästi korjausinvestoinneista.

Sairaala rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen toteutus on alkanut vuoden 2019 alkupuolella, ja tavoitteena on, että ensimmäiset uudet tilat saadaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Kaikkiaan uudisrakentaminen valmistuu vuoteen 2030 mennessä.